Kerken

Op het terrein van de borg Bijma heeft tot de afbraak in 1826 een paar eeuwen een kerkje gestaan.

Naast de borg Bijma stond een kleine kerk, waarover erg weinig bekend is. Op een gedenksteen in de oostgevel heeft gestaan: “In ’t jaar 1613 heeft Jonker Ernst van Miligha thoe Faan dese kercke weer laten herbouwen”. In 1826 werd de kerk op afbraak verkocht. Het staatsboek van de Hervormde Kerk te Niekerk vermeldt: “ De kerk van Faan is tengevolge van een Koninklijke autorisatie van 25 januari 1826 no. 144 benevens het kerkhof en de bomen daarop staande publiek verkocht, het provenu daarvan à f. 745.95 na aftrek van kosten der verkoop à    f. 121.85.5  in de kerkelijke kas gestort f. 625.12.5.” Van de opbrengst gebruikte de kerkvoogdij   f.500.- voor de aflossing van een schuld en de rest werd besteed aan nieuw glas in de kerk van Niekerk. In deze kleine kerk van het Faan las Dr .Froon op 24 september 1731 het vonnis over de veroordeelden in het Faner monsterproces voor. De beruchte Ds.Van Bijler opende de bijeenkomst met een lang gebed.